:

E-uudised

E-uudised

Müügitingimused

Müügitingimused


Con-ex Estonia üldised müügitingimused


1. Con-ex Estonia (edaspidi: Reisibüroo) üldised müügitingimused (edaspidi: müügitingimused) määravad Reisibüroo ja kliendi suhtlemise põhialused ning neid loetakse tüüptingimusteks Võlaõigusseaduse tähenduses. Müügitingimused on Reisibüroo ja kliendi vahelise lepingu osa ja Reisibüroo tutvustab neid kliendile enne lepingu sõlmimist. Klient kinnitab, et ta on müügitingimustega enne lepingu sõlmimist tutvunud ning aktsepteerib neid. Kui müügitingimustes sätestatu on sisult vastuolus Reisibüroo ja Kliendi vahel eraldi kokku lepitud tingimustega, kehtib eraldi kokku lepitud tingimus.

2. Reisibüroo on reisiettevõtja, kes vahendab reisikorraldaja poolt pakutavaid reisiteenuseid reisikorraldaja poolt sätestatud tingimustel ja korras. Reisikorraldaja all mõistetakse reisiteenuse tegelikku osutajat – transpordiettevõtet, hotelli, pakettreisikorraldajat vms.

3. Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse tegelik osutaja, vaid ainult vahendaja, ning seetõttu ei vastuta teenuse tegeliku osutaja/reisikorraldaja teenuse kvaliteedi eest, samuti reklaamitule vastava teenuse või teenuse hinna muutuste jms eest, v.a seaduses sätestatud alused. Iga reisikorraldaja on kehtestanud oma reisiteenuste kasutamise reeglid, sh broneeringute muutmise ja tühistamise kohta. Need tingimused on Reisibüroole kohustuslikud. Reisibüroo ei vastuta reisikorraldaja poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega annulleerimistingimuste eest.
 
4. Reisibüroo koondab kliendi jaoks vajalikku infot, selgitab reisitingimusi ning aitab klienti reisiteenuste ja -toodete valikul. Kliendile esitatavad reklaammaterjalid on koostatud ja trükitud reisikorraldaja poolt ning nendes sisalduv informatsioon kajastab reisikorraldaja reklaami. Reisibüroo informeerib klienti kõikidest reisikorraldaja poolt kehtestatud tingimustest, mille täitmine on kliendile kohustuslik.
 
5. Broneeringu kliendipoolne kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti osalise või kogu summa tasumine reisibüroole võrdub kliendipoolse lepingu allkirjastamisega. Füüsiline allakirjastamine ei ole seejuures vajalik. Kliendipoolse pakkumuse esitamine (p.9) ja/või reisiteenuse eest tasumine osaliselt või tervikuna ja/või nõusoleku andmine Reisibüroole pileti või voucheri või muu reisidokumendi väljakirjutamiseks või -trükkimiseks tähendab, et klient on aktsepteerinud reisiteenusega seotud kõiki tingimusi ja aru saanud informatsioonist, mida Reisibüroo on kliendile teatanud kas suuliselt või kirjalikult.

6. Vahetult peale reisidokumentide kättesaamist on klient kohustatud kontrollima kõigi vajalike dokumentide olemasolu ning kuupäevi, nimesid, hindu ja muid olulisi tingimusi kõikides dokumentides, samuti reisikirjelduste ja teiste oluliste andmete õigsust. Kõikidest puudustest peab klient viivitamatult teatama Reisibüroole. Reisibüroo kõrvaldab tema süül tekkinud vead või puudused koheselt. Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.
Ostes reisiteenuse teis(te)ele isiku(te)le, kohustub klient edastama Reisibüroolt saadud reisiteenuse tingimused broneerimise, lepingu sõlmimise, tasu maksmise, lepingust taganemise, vastutuse jms kohta viivitamatult isiku(te)le, kellele reisiteenus ostetakse.

7. Kui reisiteenus ei vasta kehtestatud tingimustele või reisikirjeldustele, peab klient  koheselt informeerima sellest reisikorraldajat või Reisibürood. Kui probleemi lahendamine reisil ei osutu võimalikuks, tuleb juhtumist teatada kirjalikult Reisibüroole ja/või reisikorraldajale niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kümne (10) päeva jooksul alates reisi lõppemisest. Juhtumi kohta tuleb esitada kirjalik avaldus ning lisada tõendid reisitingimuste ja/või reisikirjelduse mittevastavuse kohta, samuti dokumendid põhjendatud lisakulutuste ja tekkinud kahju kohta, mille eest klient soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi teise isiku poolt.

8. Reisibüroo teenuseid kasutav klient on seotud muuhulgas järgmiste lepingutega:

8.1. Transpordipilet kujutab endast lepingut vedaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel. Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel, vahelehtedel või kataloogis. Ostes pileti, aktsepteerib klient automaatselt neid tingimusi, reisijapoolset tingimuste eraldi allkirjastamist selleks vaja ei ole.
Igal transpordiettevõttel/reisikorraldajal on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo on nimetatud ettevõtete teenuste vahendaja ning järgib transpordiettevõtete ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu ettevõtted ise otse kliendiga suheldes teeksid.
Reisibüroo ei kanna vastutust lennuki, laeva või muu transpordivahendi väljumise ja saabumise ajagraafikus tehtavate muudatuste eest.

8.1.1. Lennupilet
Üldjuhul on lennupileti broneerimise, annulleerimise, vahetamise, muutmise ja tühistamise tingimused toodud lennupiletil. Erinevate lennufirmade tingimused teatab kliendile Reisibüroo.
Üldreeglid on:
- Üldjuhul on võimalik lennupileti broneeringut muuta hüvitiseta kuni selle vormistamiseni piletiks. Peale pileti vormistamist toimub selle muutmine või annulleerimine vastavalt lennukompanii poolt kehtestatud tingimustele, mis on esitatud pileti tagaküljel või vahelehtedel.
- Väljaspool Euroopat asuva sihtpunkti korral peab klient tagasilennu piletid kinnitama (reconfirm - ingl.k.) vastava lennukompanii lähimas esinduses hiljemalt 72 tundi enne väljalendu. Selle nõude eiramise korral võib lennukompanii kohad tühistada. Kohtade kinnitamiseks tagasilennule peab klient sihtpunktis viibides helistama antud lennufirma lähimasse esindusse või pöörduma Reisibüroo poole.
- Grupireiside (vähemalt 10 inimest) puhul peab klient tagasilennu piletid kinnitama sihtpunktist sõltumata.

8.1.2 Laevapilet
Tingimused laevapileti kasutamisele, muutmisele ja annulleerimisele väljastatakse kliendile koos piletiga. Infot iga laevakompanii tingimuste kohta jagab Kliendile Reisibüroo.
Kuupäeva muutused on üldjuhul võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa, kuid mõnel juhul on seda võimalik teatud perioodi jooksul ka hiljem kasutada.
Mõned laevakompaniid nõuavad hüvitist ka broneeringu tühistamise eest. Mida lähemal on tühistamise hetkel väljasõidukuupäev, seda suurem on hüvitis.
Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud broneeringu kinnitamise hetkeks. Grupitellimuse tühistamisel vähem kui 30 päeva enne väljasõitu, kasseeritakse tühistamishüvitis ka siis, kui piletid ei ole veel välja kirjutatud või -trükitud.

8.2. Hotellimajutus
Erinevate hotellide puhul kehtivad erinevad broneerimise, annulleerimise, vahetamise, muutmise ja tühistamise tingimused. Infot iga konkreetse hotelli kohta jagab Kliendile Reisibüroo.
Üldreeglid on:
- Hotelli individuaalbroneeringut on võimalik muuta/tühistada hotelli saabumisele eelneva tööpäeva kella 12.00-ni. Tasuta muutmise/annulleerimise tähtaeg on sageli 3-7 päeva enne saabumist. Hilisemal muutmisel/annulleerimisel on hüvitis üldjuhul 100% esimese öö maksumusest. Samas on hotelle, mis nõuavad hüvitist kuni 100% kogu broneeritud teenuse maksumusest.
- Suurte rahvusvaheliste ürituste (nagu messid jms) ajal on reeglid veelgi rangemad. Reeglid on ülaltoodust erinevad ka suusakuurortide majutuse puhul.
- Grupitellimuse (vähemalt 10 inimest) muutmisega/annulleerimisega kaasneb hüvitise maksmise kohustus, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva. Grupitellimuse muutmine loetakse tühistamiseks ka siis kui grupi suurus väheneb oluliselt või kui uued kuupäevad erinevad oluliselt tellitust.

8.3. Pakettreis
Pakettreis müügitingimuste tähenduses on eelnevalt kindlaks määratud ja vähemalt 24 tunni kestel osutatav reisiteenuste kogum, mis koosneb transporditeenusest, majutusteenusest või muust teenusest, mis ei ole transpordi- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuste kogumist olulise osa. Pakettreisiks on ka reisiteenuste kogum, mida osutatakse vähem kui 24 tunni jooksul, kuid mis sisaldab majutust. Pakutavate pakettreiside kohta esitatakse kliendile reisikorraldaja reisikirjeldused ja reisitingimused, millega klient peab tutvuma ning vajaduse korral küsima selgitusi. Vajaduse korral teeb Reisibüroo reisikirjeldusest ja/või reisitingimustest kas suulise või kirjaliku tõlke. Kliendi vastavasisulise päringu alusel on Reisibüroo kohustatud andma võimalusel kliendile lisainformatsiooni. Erinevate reisikorraldajate poolt kehtestatud tingimustest teavitab klienti Reisibüroo. Reisibüroo informeerib klienti reisi sihtkohas viibimiseks kehtestatud tervishoiualastest nõudmistest.
Valmiskujul müüdavaid pakettreise ei saa üldjuhul peale lepingu sõlmimist hüvitiseta tühistada ega muuta. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on hüvitis, ning see võib ulatuda kuni 100%-ni reisi maksumusest.
Juhul, kui reisikirjelduses või kataloogis ei ole sätestatud passi-, viisa- ja tervisekaitsenõudeid, teavitab klienti nendest nõudmistest Reisibüroo. Kui kliendile ei võimaldata reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide viisat Reisibüroost mitteolenevatel põhjustel, käsitletakse viisa mittesaamisest tulenevat reisi tühistamist tavapäraste annulleerimistingimuste kohaselt. Klient peab jälgima, et kõik tema reisidokumendid vastaksid kehtivale korrale. Iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki. Kliendi soovil abistab Reisibüroo klienti konsultatsiooniga, samuti kliendi poolt vormistatud avalduse ja saatedokumentide toimetamisega soovitud riigi saatkonda ja tagasi. Kõik reisidokumentide taotlemise ja/või vormistamisega kaasnevad kulud kannab klient.
Pärast pakettreisilepingu sõlmimist väljastab Reisibüroo kliendile reisikinnituse. Kliendi õigeaegne jõudmine reisikinnituses toodud reisi alguspunkti, samuti sõit lõpp-punktist on kliendi enda korraldada. Kliendi soovil tutvustab Reisibüroo talle võimalusi reisi alguspunkti ja lõpp-punktist soovitud sihtkohta sõitmiseks. Transpordi valimisel peab klient arvestama võimalike viivituste, sh valitsevate ilmastikuoludega.
Reisibüroo/reisikorraldaja vastutus on piiratud kuni reisitasu kolmekordse suuruseni välja arvatud reisija surma, talle kehavigastuste tekitamise või tema tervise kahjustamise korral.

8.4. Kindlustus
Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise, tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumi korral ei kompenseeri reisikorraldaja ega Reisibüroo kliendile ühtegi lisakulutust kui eelnimetatud juhtumid ei tulene reisikorraldaja või Reisibüroo süülisest tegevusest või tegevusetusest.  Reisibüroo soovitab kliendil koos reisiteenuse ostmisega sõlmida ka reisikindlustuse leping.
Reisibüroo on volitatud müüma kindlustusandjate reisikindlustustooteid, kuid ei võta vastutust nimetatud teenuste osas. Kui reisija keeldub reisikindlustuslepingut sõlmimast, langeb reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise, tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumi korral  kogu materiaalne vastutus kliendile.

Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust reisiteenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Kliendil ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud Reisibüroo. See kehtib ka juhul, kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile reisikindlustuslepingu sõlmimist ega selgitanud võimalikke tagajärgi reisikindlustuse puudumisest.

8.5. Autorent
Autorendi tingimustest ja võimalustest informeerib Reisibüroo klienti viimase vastavasisulise päringu alusel.

9. Pakkumuse tegemine
Kliendi soovil tutvustab Reisibüroo kliendile võimalusi, mis näitavad reisikorraldaja poolt pakutavate reisiteenuste ostmisvõimalust tutvustamise ajahetkel, kuid mis ei taga nende teenuste ostmist hiljem. Reisibüroo poolt kliendile võimaluste tutvustamist mõistetakse kui ettepanekut esitada kliendipoolne pakkumus. Kliendi poolt esitatud pakkumus muutub Reisibüroo nõustumuse korral pooltevaheliseks siduvaks kokkuleppeks. Pakkumusi ja nõustumusi võib esitada nii kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kui ka suuliselt. Reisibürool on õigus nõuda Kliendilt pakkumuse esitamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning sellisel juhul kohustub Reisibüroo järgima sama vormi ka nõustumuse andmisel.